Free ERP สำหรับ SMEs

โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP by DIP การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs จำนวน 4 man-day โดยผู้เชี่ยวชาญ และให้บริการระบบ ERP by DIP ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ย่อขนาดจาก ระบบ ERP ขนาดใหญ่ ครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานหลักระบบ ERP ให้บริการผ่านเครือข่าย Cloud Computing ซึ่งจะสามารถช่วย SMEs ในด้านการบริหารจัดการในธุรกิจ การลดต้นทุนในธุรกิจได้เป็นอย่างดี

เข้าสู่ระบบ ERP by DIP
slider image slider image slider image slider image

รายละเอียดโครงการ

[DOWNLOAD]

คู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้

[DOWNLOAD]

+++++ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น+++++

SMEs ที่ผ่านเกณฑ์การวินิจฉัยสถานประกอบการในการนำระบบไอทีมาใช้ในธุรกิจ กิจการละ 1 Man/Day หรือ 6 Man/Hour และการติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำจำนวน 4 Man-Day จะได้รับสิทธิ์ใช้บริการระบบ ERP by DIP ฟรีเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้น SMEs จะเสียค่าใช้จ่ายการใช้งานระบบ ERP by DIP จำนวน 390 บาท ต่อ 1 User/เดือน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาระบบและเครื่องแม่ข่ายให้บริการระบบ ERP by DIP ค่าบริการพื้นที่ให้บริการ (Hosting) และค่าใช้จ่ายบริการ Support Center ตอบข้อซักถามการใช้งาน

ฟังก์ชั่น ERP by DIP

ฟังก์ชั่น ERP by DIP ประกอบไปด้วย ระบบขาย ระบบซื้อ ระบบผลิตสินค้า ระบบบัญชี ระบบจ่ายขำระ ระบบรับชำระ และระบบอื่นๆ โดยสามารถช่วย ในการบริหารจัดการธุรกิจ ลดต้นทุนทางด้านการบริหารจัดการได้อีกทางหนึ่ง

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ

* ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
* ธุรกิจมีบุคลากรที่สามารถรับผิดชอบดูแลระบบ ERP by DIP ของธุรกิจได้
* ธุรกิจมีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น เพื่อการใช้งานระบบ ERP by DIP
* ธุรกิจจะต้องมีสัญญาณ Internet ADLS หรือดีกว่าเพื่อการใช้งานระบบ ERP by DIP ผ่านระบบ Cloud
* ผู้ประกอบการจะต้องมีความสมัครใจ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
* ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อให้พิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดกรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากกว่าที่กำหนด จะมีการคัดเลือกตามวิธีการที่ผ่านความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่บริหารโครงการโดยขอสงวนสิทธิ์ในผลการคัดเลือก